خبرهای ورزشی

موج های آمو تیم فوتبال عقابان هندوکش را شکست داد

درسومین رقابت فوتبال فصل ششم تورنمنت قهرمانی لیگ برتر، تیم های فوتبال عقابان هندوکوش و موج های آمو دربرابر هم قرارگرفتند.
دراین رقابت که دراستدیوم فدارسیون فوتبال برگزارشد، تیم فوتبال موج های آمو یک درمقابل صفر عقابان هندوکش را شکست داد .
درفصل ششم تورنمنت قهرمانی لیگ برتر ، شاهین آسمایی ، د میوند اتلان ، طوفان هریرود ، سیمرغ البرز، موج های آمو، دسپین غر بازان ، د اباسین څپی و عقابان هندوکش از جملۀ هشت تیمی میباشند که از۳۴ ولایت کشور نماینده گی میکنند و دربرابر همدیگر به رقابت می پردازند ، طوریکه درنهایت ۴ تیم برتر به مرحلۀ نیمه نهایی راه پیدا میکنند.
دردیدار اول فصل ششم لیگ برتر که دو روز قبل برگزار شده بود ، تیم های فوتبال شاهین آسمایی و د سپین غربازان دربرابر هم قرارگرفتند که درنتیجه شاهین آسمایی ۴ درمقابل ۳ تیم دسپین غربازان را شکست داد .
همینگونه در دیدار دوم لیگ برتر که دیروز برگزارشده بود تیم های فوتبال دمیوند اتلان و طوفان هریرود به مصاف هم رفتند که درنتیجه دمیوند اتلان ۴ دربرابر ۳ تیم طوفان هریرود را شکست داد.