خبرهای داخلی

امریکا یکصد وپنجاه چرخبال به افغانستان میدهد

با اعلام برنامه های راهبردی امریکا درخصوص افغانستان پنتاگون گفته است که یکصدو پنجاه چرخبال دیگر را برای اردوی افغانستان تدارک دیده است.
وزارت دفاع امریکا اخیراً درویب سایت رسمی خود نوشته است که به منظور تقویت نیروی هوایی افغانستان قرار داد خرید یکصدو پنجاه چرخبال دیگر را با یک شرکت امریکایی بسته است این شرکت به اساس قرار داد عقد شده باید تاسال ۲۰۲۲ میلادی یکصدو پنجاه چرخبال نوع ام دی ۵۳۰ اف را برای اردوی افغانستان تحویل دهد.
ضمناً به اساس قرارداد عقد شده شرکت متذکره مسوولیت تحویل دهی ، حمایت مدیریت برنامه ، آموزش پیلوتان ، ترمیم و نگهداری این چرخبال ها را نیز به عهده دارد.
این چرخبال ها یکهزار وچهارصدونودوشش کیلوگرام وزن داشته و برای اقلیم ، محیط وجغرافیای افغانستان ساز گار است که میتواند با حد اکثر ۴۳۰ کیلو متر درساعت پرواز کند و قابلیت ارتفاع تا شانزده هزار فت را دارد.
امریکا درنظر داردتا به ترویج و مرحله وار، چرخبال های آنکشور را جاگزین چرخبال های روسی در افغانستان نماید .
چرخبال های روسی به دلیل کم بودن پرزه جات ، مشکلات تخنیکی وتحریم های امریکا علیه روسیه ، برای امریکا وافغانستان پرهزینه تمام شده است.