صحت

عمل جراحی میکروسکوپیک (کیست حنجره) در شفاخانه شاه امان الله خان غازی موفقانه انجام شد

متخصصان و دوکتوران دیپارتمنت جراحی گوش و گلو شفاخانه شاه امان الله خان غازی، یکی از پیچیده ترین عملیات جراحی را موفقانه انجام دادند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی، سعیده باشنده ولایت بدخشان که هشت سال عمر دارد در ماه حمل سالروان به شفاخانه شاه امان الله غازی به لوحه نفس تنگی، تنفس صدا دار و خپی آواز مراجعه نموده بود، متخصصان توانستند(کیست حنجره) Laryngeal cyst که تقریباً تمام سطح حبول صوتی وی را فرا گرفته بود بعد از تکمیل نمودن و اجرای معاینات(لارنگوسکوپی تصویری) video laryngoscopy با اجرای موفقانه پروسیجر(جراحی میکرو حنجره) (MLS) Micro laryngeal surgery (MLS) مشکل مریض را به شکل کامل مرفوع گردانند.
این پروسیجر در سطح کشور تا فعلاً صورت نگرفته و برای اولین بار در شفاخانه شاه امان الله غازی در دیپارتمنت گوش و گلو توسط رنځوریار دکتور عبدالمالک(غیاثی) و تیم همکارانش بصورت موفقانه اجرا گردیده است. وضع عمومی مریض خوب بوده و تمام اعراض و علایم فوق که قبل از عملیات نزدش موجود بود از بین رفته و بصورت کامل شفایاب گردیده است.
قابل ذکر است که مریض متذکره، مدت زیادی از مشکلات ناشی از این مرض چون؛ نفس تنگی، تنفس صدا دار و خپی آواز رنج میبرد، و بمنظور بدست آوردن صحت خویش به شفاخانه های مختلف در داخل و خارج کشور مراجعه نموده بود، اما نتیجه مثبت بدست نیاورده بود.
توجه و مواظبت دوامدار ریاست عمومی امنیت ملی از شفاخانه شاه امان الله خان غازی و تلاش دوکتوران مجرب و مسلکی شفاخانه، باعث شده تا چنین موفقیت های چشم گیر طبی که در سطح منطقه بی نظیر است، به دست آید.