اقتصادی

عواید ملی افزایش یافته است

وزارت مالیه در جمع آوری عواید در شش ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش به عمل آمده است.
داکتر نجیب الله وردک، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه امروز در یک نشست خبری مطرح ساخت و گفت:” هدف برای جمع آوری عواید ملی ۱۵۳ میلیارد افغانی تعیین گردیده است که در مقایسه به هدف تعیین شده سال ۱۳۹۵ که حدود ۱۳۲ میلیارد افغانی بود ۱۵٪ فیصد افزایش را نشان میدهد.
وی افزود در شش ماه اول سال جاری ۷۶.۵ میلیارد عواید جمع آوری گردید که در مقایسه با جمع آوری عواید ۶۹.۷ میلیارد افغانی در سال گذشته ۹.۷ ٪ فیصد افزایش را نشان می دهد .
به گفته وی دلایل افزایش عواید ملی را میتوان تطبیق اصلاحات همه جانبه در منابع عایداتی، نصب سیستم های برقی، ساده سازی روند ها و استخدام بادرنظرداشت اصل شایسته سالاری، تجربه و تخصص نام برد.