خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

نخستین کتابخانه درغور ساخته میشود

برای نخستین بار کتابخانه یی در فیروز کوه مرکز ولایت غورایجاد میشود .
به همین منظورکار ساختمان این کتابخانه امروز توسط رییس اطلاعات وفرهنگ آن ولایت آغاز شد .
فخرالدین آریا پوررئیس اطلاعات و فرهنگ غور گفت که ساختمان این کتابخانه به هزینه بیش ازهفت میلیون ازبودجه وزارت امور شهرسازی ساخته میشود .
اوموجودیت کتابخانه را درفیروزکوه برای جوانان به خصو ص دانش آموزان حایز اهمیت بیان کر د