اقتصادی

یکصد میلیون یورو به خاطر حمایت از اصلاحات درافغانستان منظور شده است

اتحادیۀ اروپا ۱۰۰ میلیون یورو را دیروزبه خاطر حمایت از اصلاحات در افغانستان منظور کرد.
اتحادیۀ اروپا ۱۰۰ میلیون یورو را به خاطر حمایت از افغانستان در انجام اصلاحات جهت بهبود پالیسی های انکشافی، حفظ ثبات اقتصادی، پیشبرد صحیح مدیریت مالی عامه و تقویت شفافیت بودجه دولت منظور کرد.
این تصمیم اتحادیۀ اروپا بعد از ارزیابی مثبت پیشرفت ها در زمینۀ اصلاحات در طول ۱۲ ماه گذشته اتخاذ گردیده است مبلغ متذکره بخشی از قرارداد دولت سازی (SBC) می باشد که با حکومت افغانستان در جریان کنفرانس بروکسل برای افغانستان بتاریخ ۴ اکتوبر ۲۰۱۶ به امضاء رسید.
هدف از این کمک مالی اتحادیۀ اروپا حمایت از افغانستان بخاطر رشد اقتصادی، ایجاد کاریابی و تضمین ارائه خدمات می باشد.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه گفت ” منظوری این کمک به این معنی است که افغانستان در بخش های مهم پالیسی عامه، اقتصاد بزرگ، مدیریت مالی، نظارت و شفافیت بودجه پیشرفت قابل ملاحظۀ داشته است. ما از ساختار مشروط مانند قرارداد دولت سازی استقبال میکنیم، اتحادیۀ اروپا تسهیلات مالی را بخاطر کمک به اولویت های حکومت افغانستان فراهم می سازد تا تعهدات دوجانبه خویش را به منظور افغانستان مرفه، با ثبات و خودکفاء تجدید کنیم. از مردم و اعضای اتحادیۀ اروپا، بخاطر حمایت سخاوتمندانه شان قدردانی می نمائیم.”
فرانز مایکل میلبن، نمایندۀ خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت: ” کمک مالی منظور شده نشاندهندۀ تعهد دراز مدت اتحادیۀ اروپا به افغانستان است. با بررسی مؤفقانه پیشرفت ها در بخش تعهدات اصلاحی، قرارداد دولت سازی اتحادیه اروپا مستقیما به بودجه ملی کمک کرده و برای حکومت افغانستان منابع مالی لازم را فراهم می سازد تا این کمک را بادرنظرداشت اولویت ها به مصرف برساند. هدف ازین کمک، بهبود عرضۀ خدمات برای مردم، کمک به رشد اقتصادی و کاهش فقر می باشد.”
قرارداد دولت سازی(SBC) حکومت افغانستان را در تطبیق آجندای اصلاحی به اساس چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و برنامه های ملی دارای اولویت که در کنفرانس بروکسل برای افغانستان در اکتوبر سال گذشته ارائه گردید، کمک می کنند تا حکومتداری مؤثر، توانمندسازی اقتصادی زنان، میثاق شهروندی و ارائه خدمات اساسی را ارائه کند.