خبرهای خارجی

در حمله انتحاری در شهر کویته بلوچستان پانزده تن کشته شدند

در اثر وقوع حمله انتحاری در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان  شام گذشته حد اقل  ۱۵ تن به شمول هشت نظامی کشته ودهها  تن مجروح شدند.

به گزارش آژانس باختر به نقل از  رسانه های پاکستانی این حمله در نزدیکی یک ایستگاه بس  روی داد و حمله کننده انتحاری که سوار بر یک موتر سایکل بود خود را به موتر لاری حامل نظامیان نزدیک ساخت و منفجر کرد.

در پی این حادثه موتر لاری آتش گرفت و صدای انفجار به حدی شدید بود که در تمام شهر کویته شنیده شده و باعث فرو ریختن شیشه های ساختمان ها گردید.

در این حمله چهل تن زخمی شده اند که وضعیت صحی هشت تن آنان وخیم گزارش شده است.

این اولین انفجار تروریستی در پاکستان بعد از آغاز صدارت شاهد خاقان عباسی در آن کشور است.

شاهد خاقان عباسی ،صدراعظم  جدید پاکستان، جنرال قمر جاوید باجوا قوماندان اردو و جمعی از مقامات این کشور حادثه تروریستی کویته را محکوم کرده اند.

لوی درستیز اردوی پاکستان  این حمله  را کوششی را برای بر هم زدن جشن آزادی پاکستان  در این شهر گفته است .

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

۱ نظر

 • پاکستان به مرکز تروریزم بین المللی مبدل گردیده است وتجهحیزو
  تمویل وارسال باند های تبحکاربه کشمیرو افغانستان درصدربرنامه
  های عمق ستراتیزی این دولت قراردارد وبه نام سرکوب تروریزم
  به ملیارد ها دالررا که ازمنابع غربی بدست اورده درتجهیزوتمویل
  تروریزم به مصرف رسانیده است،وصلح وثبات رابه سطح اسیا
  به مخاطره مواجه نموده است وزارت خارجه بی کفایت افغانستان
  بایدازطریق سازمان ملل جنایات پاکستان را نما یش بدهدواتشی
  راکه برای افغانستان وهند برافروخته است بعضی اوقات دامنگیر
  خودش میشوداحمدخالدفیض ازلندن