خبرهای داخلی

جذب هفتاد جوان در اکادمی افسران قوای هوایی

هفتاد تن از جوانان زون غرب غرض اشتراک به اکادمی افسران قوای هوایی کشور به مرکز کشور فرستاده شدند.
از میان ۱۸۰ جوان داوطلب که غرض اشتراک به اکادمی افسران قوای هوایی کشور قبلا امتحان شمولیت را سپری نموده بودند امروز به تعداد هفتاد تن شان که دارای عالی ترین نمرات بودند انتخاب و غرض اشتراک در اکادمی افسران قوای هوایی به مرکز کشور فرستاده شدند.
محمد نادر عظیمی قوماندان جلب و جذب اردوی ملی در زون غرب اشتراک جوانان در صفوف اردوی ملی را نشانه حمایت کامل و قاطع شان از نظام توصیف نموده و تاکیید نمود که اشتراک و حمایت جوانان کشور از نیروهای مسلح کشور، پیام واضح و روشنی است برای دشمنان صلح و آرامش کشور که میخواهند باعث ویرانی کشور گردند.
گفتنیست این امتحان به اساس هدایت مقام محترم ستر درستیز وزارت دفاع ملی، و با حضور هیئت اعزامی مرکز در ولایات زون غرب (هرات، فراه، بادغیس و غور) برگزار و طی آن از میان ۲۱۰ تن داوطلب فارغان صنوف دوازدهم و بالاتر از آن، به تعداد ۱۸۰ تن شامل پروسه امتحان گردیده که بعد از ارزیابی نتایج به تعداد هفتاد تن شان موفق و جهت فراگیری دروس به اکادمی افسران قوای هوایی در مرکز کشور فرستاده شدند.