خبرهای ورزشی

تیم ملی ووینام بایک مدال نقره و سه برونز برگشت


تیم ملی ووینام افغانستان در پنجمین دور رقابت‌های بین المللی این رشته یک مدال نقره و سه مدال برونز را بدست آورد.
به اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش مدال نقره این ها را توسط محمد موسی حسینی و سه مدال برونز را مجتبی محمدی، عظم الدین افضلی و سید احمد بلال سادات بدست آورده‌اند.
تیم رزمی ووینام افغانستان با ۱۰ ورزشکار، دراین رقابت ها اشتراک کرده بود.
در پنجمین دور رقابت‌های بین المللی ووینام ورزشکاران از ۲۴ کشور اشتراک کرده بودند