خبرهای خارجی

سازمان ملل متحد : افغانستان دومین کشور دارای بیشترین بیجا شده ها درجهان است

ملل متحد میگوید ، افغانستان دومین کشور درجهان است که بیشترین تعداد بیجا شده های داخلی را ازاثر جنگ دارد.
رییس بخش زنان این سازمان درکابل گفت ، کمک به این بیجا شده ها درحال حاضر یک نیاز جدی میباشد.
وی وضعیت بیجاشده های داخلی متاثر از جنگ درافغانستان را نگران کننده خواند.
آمارهای رسمی نشان میدهد که بیش از نیم میلیون نفر در افغانستان از اثر جنگ ها بیجا شده اند که اکثریت شان به خدمات اولیه زندگی دسترسی ندارند.
سازمان ملل متحد درحالی این سخنان را بیان میکند که هنوزهم جنگ دربرخی از ساحات این کشور جریان دارد.
ازسوی دیگر فرخنده زهرا نادری مشاور رییس جمهور در امور ملل متحد مشکلات را می پذیرد ، اما میگوید که برای حل این مشکل اراده جدی وجود دارد.