صحت

طفل نوزاد اززمان تولد تا ختم شش ماهگی به جزشیرمادر،نیازبه مواد غذایی دیگر ندارد

ازهفته جهانی تغذی با شیر مادر ازسوی آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ تجلیل گردید .
درمحفلی که به این مناسبت ازطرف آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری وزارت صحت عامه درنگارستان ملی برگزار شده بود ، داکتر همایون لودین رییس تغذی عامه وزارت صحت عامه دررابطه به اهمیت تغذی طفل با شیرمادر معلومات داد .
اوگفت که نوزاد اززمان تولد تا ختم شش ماهگی به جز شیرمادر ، نیاز به مواد غذایی دیگر ندارد و یگانه ماده غذایی که سازگاربا سیستم هضمی طفل نوزاد میباشد ، شیرمادراست .
وی گفت که از هفته جهانی تغذی با شیرمادر امسال با شعار ( بیاید باهم ازتداوم تغذیه با شیرمادرحمایت کنیم ) تجلیل به عمل میاید .
همینگونه دراین محفل محبوبه سعادت آمرجندروزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به فواید تغذی اطفال ازشیرمادر معلومات داده گفت : قرآن عظیم الشان که به عنوان مهمترین و اساسی ترین منبع ودر حقیقت قانون اساسی اسلام است و روایت پیامبر اکرم ص مطالب جالب و مهمی درمورد تغذی طفل با شیرمادر و آثارو احکام آن وجود دارد
سعادت افزود که ترویج تغذی با شیرمادر یک عبادت بزرگ و پر ثمراست که ازآن کودک ، مادر ، خانواده و جامعه هم درکوتاه مدت و هم در دراز مدت بهره مند میشوند.
همچنان دراین محفل شماری دیگر از سخنرانان نیز پیرامون ارزش و اهمیت تغذی با شیرمادر معلومات دادند.