فرهنگ و هنر

رونمایی اثر” صلح وحل منازعه” در پوهنتون هرات

کتاب “صلح و حل منازعه” از سوی دفتر صلح پوهنتون هرات رونمایی شد.
پوهندوی دکتور عبدالله فایز رییس پوهنتون هرات از دفتر صلح و استادان پوهنتون هرات جهت گردآوری کتاب صلح و حل منازعه، تشکرنمود ووعده داد تا در تطبیق آن در پوهنتون هرات گام های عملی و جدی برداشته شود.
عبدالمجید صمیم عضو کمیته صلح پوهنتون هرات نیز در مورد چگونگی جمع آوری مطالب این کتاب برای حاضران معلومات ارائه نمود.
گفتنی است که مرکز صلح پوهنتون هرات، با همکاری پنج تن از استادان پوهنتون هرات طی یکسال کتاب صلح و حل منازعه و رهنمود تدریس آن را جمع آوری نمودند.
همچنان قابل ذکر است که در حاشیه این محفل، پارک صلح که توسط دفتر صلح پوهنتون هرات در صحن آن پوهنتون آماده و تجهیز گردیده است، نیز افتتاح گردید.