خبرهای داخلی

نامزد وزیران سه وزارت خانه معرفی شدند

رئيس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور احکام جداگانه نامزد وزیران سه وزارت خانه را معرفی کرد
شهزاد گل آریوبی به حیث نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، یما یاری به حیث نامزد وزیر وزارت فواید عامه و محمد مصطفی مستور، به حیث نامزد وزیر وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان، منظور شده است.
وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است تا نامزد وزیران متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ (۳) مادۀ نود یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.
طبق یک خبر دیگر، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکمی شهزاد گل آریوبی را به حیث سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور نمود .
همچنان به اساس احکام جداگانه رئیس جمهور ، یما یاری، به حیث سرپرست وزارت فواید عامه و محمد مصطفی مستور، به حیث سرپرست وزارت اقتصاد معرفی شدند .