خبرهای داخلی

قرارداد سیستم کنترول و حفظ و مراقبت دستگاه های رادار در حضورداشت رئیس جمهور غنی به امضا رسید

در حضورداشت محمد‌ اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان، قرارداد سیستم کنترول و حفظ و مراقبت دستگاه های رادار میان ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی و شرکت تالیس آلمان به امضا رسید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری، در مراسمی که به این مناسبت در ارگ برگزار شد، قرارداد متذکره از سوی محمودشاه حبیبی رئیس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی و الیکسز دالی مسئول بازاریابی شرکت تالیس به امضا رسید.
هزینۀ تطبیق این سیستم ۲۴ میلیون یورو بوده و هزینۀ حفظ و مراقبت آن، هرسال بالغ بر ۸ اعشاریه ۴۸۴ میلیون یورو می شود که با اجرایی شدن آن خدمات ترافیکی هوایی بیشتر می گردد و طیاره ها می توانند بیش از ۲۹ هزار فت، بلندتر پرواز نمایند.
با بهره برداری این سیستم، برعلاوۀ اینکه حریم فضایی افغانستان به روی صفحه رادار می آید و مصئون می گردد، ظرفیت ترافیک هوایی حریم فضایی نیز افزایش یافته و فرصت ها برای بیشتر شدن راه های هوایی میسر می شود.
به همین ترتیب در بُعد عمودی و افقی فاصله میان طیاره ها و هزینۀ مصارف سوختی خطوط هوایی کشور نیز کاهش می یابد.
قابل یادآوری است که عواید حریم هوایی افغانستان که در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۴۰ میلیون دالر بوده است و با فعال شدن این سیستم می تواند سالانه به ۵۸ میلیون دالر افزایش یابد.