صحت

از هفته جهانی تغذی باشیر مادر گرامی داشت به عمل آمد

وزارت صحت عامه از هفته جهانی تغذی باشیر مادر امروزدر حالی زیرشعار ((باهم به سوی تداوم و تغذی باشیر مادر اغاز میکنم )) گرامی داشت به عمل اورد که گفته میشود میزان تغذی باشیرمادردرکشور در حال صعود است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، سروی اخیر نشان میدهدکه تغذیه خالص باشیری مادر نسبت به سالهای گذشته در کشور قوس صعودی پیدا کرده است.
متکی براین سروی رقم مادران شیرده درسال ۲۰۰۳سی در صد ،در سال ۲۰۱۳ به پنجاه وهشت د رصد ودر سال۲۰۱۵ شصت و چهار درصد رشد داشته است.
به باور اگاهان عدم تغذی باشیر مادر میزان مرگ ومیرنوزادان افزایش ورشدتغذی باشیر مادر میزان مرگ ومیر نوزادان را کاهش میدهد.
دوکتورفدا محمد پیکان معین عرصه خدمات صحی وزارت صحت عامه، با اشاره به این موضوع در مراسم تجلیل از روز جهانی تغذی با شیر مادر گفت :”هدف از تحلیل و بزرگداشت از هفته جهانی تغذی با شیر مادر تجدیدتعهد برای حفاظت زندگی نوزادان ،بهبود وضعیت تغذی کودکان وشگوفایی نسل اینده بشریت است،زیرا تغذی باشیر مادر نه تنها یک گام مهم برایحفظ حیات کودکان است، بلکه متضمن اینده پر بار و شگوفای نسل اینده نیز اطفال میباشد.
بربنیاد تحقیقات که انجام شد، شروع تغذی باشیر مادر در یک ساعت اول بعد از تولد به تنهایی ۲۲ در صد مرگ و میر نوزادان را کاهش میدهد.همچنان تغذی اطفال در شش ماه اول زندگی تنها با شیر مادر درکاهش مرگ ومیر اطفال نقش مهم دارد.
وزارت صحت عامه برای ترویج این موضوع در هر مرکز صحی یک مشوره دهنده تغذی را به منظور وقایه از سو تغذی نوزادان استخدام نموده تا مادران را در مورد تغذی اطفال ،شیر خوران باشیر مادر مشوره دهند. در سال گذشته بیش از دو میلیون مادران شیرده مشوره در یافت کرده اند.
اموزش بیش از شش هزار کارمند صحی به شمول متخصص،داکتر و نرس در مورد تغذی باشیر ،ارزیابی رشد نوزادان در مراکز صحی ،نصب لوحه های تبلغاتی در موردفواید تغذی باشیر مادر در مراکز صحی ،بر گزاری جلسات منظم کمیته ملی مقرره حمایت تغذی باشیر مادر در سطح ملی،منع تبلیغات شیر پودری در بازار های کشور از جمله فعالیت های است که وزارت صحت عامه در این راستا انجام داده است.
دراین مراسم که با حضور مشاور ریاست جمهوری در بخش تعلیم و صحت و نماینده گان اداره یونیسف ، سازمان صحی جهان ، سازمان غذایی جهان ، اشتراک داشتند ، سخنرانان پیرامون مزایای تغذی با شیر مادر به تفصیل صحبت کردند