خبرهای داخلی

نخستین جلسۀ معرفی رئیس و اعضای بورد عالی نظارت بر تعیینات منسوبین ارشد قوای دفاعی و امنتیی دایر گردید

نخستین جلسۀ معرفی رئیس و اعضای بورد عالی نظارت بر تعیینانت منسوبین ارشد قوای دفاعی و امنیتی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری، در این جلسه که به‌منظور تشریح و توضیح اهداف و برنامه‌های آینده‌محور این بورد دایر گردید، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای بخش دفاعی و امنیتی، امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امینتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد دفاعی و امنیتی و اعضای بورد متذکره نیز حضور داشتند.
رئیس‌جمهور کشور، ضمن تشکر از رئیس و اعضای بورد، این روز را روز مهم و حساس در تاریخ اصلاحات بخش دفاعی و امنیتی خواند، و برای رئیس و اعضای بورد متذکره در وظایف محوله‌شان آرزوی موفقیت نمود.
رئیس‌جمهور غنی، تجمع نخبگان دفاعی و امنیتی را یک‌اتاق فکر عنوان کرده خاطرنشان ساخت که این اتاق فکر، مسوولیت آوردن اصلاحات لازم در امور اصلاحات بخش امنیتی و ارتقای افسران ارشد نیروهای دفاعی را به‌عهده داشته و در زمینه تطبیق و تحقق برنامه‌های هدفمند و سازنده در امور اصلاحات بخش امنیتی، از پشتیبانی کامل سیاسی حکومت وحدت ملی برخوردار می‌باشد.
رئیس‌جمهور، دیدگاه‌های سازنده رئیس و اعضای بورد تعیینات افسران ارشد دفاعی و امنیتی را، که برخواسته از اندوخته‌ها و تجربۀ سال‌ها کار آن‌ها در ساحه امنیتی بوده، در تحقق پلان انکشافی چهارسالۀ نیروهای دفاعی و امنیتی، مهم و ارزنده خواند.
این بورد به ‌منظور نهادینه ساختن یک‌نظام شایسته ‌سالار، نظارت و ارزیابی دقیق و همه جانبه از ترفیع و انفصال افسران بلندرتبه نیروهای دفاعی و امنیتی، مطالعه سیستم دفاعی و امنیتی، تسریع پروسۀ اصلاحات سکتور امنیتی و ارتقای کادر رهبری ارگان‌های دفاعی و امنیتی ایجاد گردیده است. ایجاد بورد تعیینات افسران ارشد نیروهای دفاعی و امنیتی، یکی از عمده‌ترین خلاها را در سیاست و نظام تعیینات کادرهای ارشد قوای دفاعی و امنیتی پر می‌کند. برنامه ایجاد بورد تعیینات، شامل ایجاد نظام جدید گزینش و پرورش کادرها و افسران عالی‌رتبه نهادهای دفاعی و امنیتی کشور می‌باشد.
هدف از ایجاد بورد عالی نظارت بر تعیین افسران ارشد ارگان‌های دفاعی و امنیتی، تهداب ‌گذاری و چارچوب یک‌ سیاست کادری مبنی بر ایجاد یک‌ نظام خاص گزینشی افسران عالی‌ رتبه قوای دفاعی و امنیتی کشور جهت دور نگهداری بخش امنیتی از گزینش‌های سلیقه‌ یی، مداخله‌های سیاسی، حزبی است که باتوجه به اصل شایسته‌ سالاری، دانش نظامی، تجربه، مهارت، فهم‌ تکنیکی و اصل مشارکت ملی استوار می‌باشد.
مسوولیت‌های اولیه بورد تعیینات، شامل رهبری بورد تعیینات، ارایه مشوره‌های سازنده به‌مقام عالی ریاست جمهوری در زمینه اصلاحات بخش امنیتی، نظارت بر تحق برنامه رشد مسلکی منسوبین دفاعی و امنیتی و ارایه مشوره‌های مسلکی در زمینه به‌مقام عالی ریاست جمهوری، بررسی امور تعیینات منسوبین عالی‌رتبه ارگان‌های دفاعی و امنیتی و ارایه طرح‌ها و نظریات سازنده در عرصه‌های دفاعی، امنیتی، سیاسی و اصلاحات سکتور امنیتی می‌باشد.
در این جلسه، وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله مکلف گردیدند تا در قسمت وظایف محوله با ‌وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی، همکاری همه‌جانبه نمایند.