اقتصادی

وزیر مالیه : بهبود عرضه خدمات دراولویت های اصلاحی قرار دارد

جلسۀ ارزیابی عملکرد سالانۀ ادارات وزارت به ریاست اکلیل حکیمی، وزیر مالیه برگزارگردید.
در این جلسه در رابطه به یافته های بدست آمده از عملکرد تمام ریاست های وزارت مالیه، دستآوردها، چالش ها و پيشنهادهای ادارات ، رونداصلاحات و برنامه ریزی برای سال 1396، شفافیت و مبارزه با فساد، برقیی سازی پروسه ها و بهبود عرضه خدمات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وزیر مالیه ضمن تشکر از بهبود عملکرد ادارات مربوطه، در مورد اهمیت اصلاحات در بخش مدیریت مصارف عامه و بهبود عملکرد ادارات صحبت نمودهو به تمام ادارات هدایت داد تا در ارزیابی عملکرد سال 1396 معیار های چون شفافیت و مبارزه با فساد، برقی سازی روند ها و بهبود عرضه خدمات را در اولویت برنامه های اصلاحی قرار دهند.