خبرهای داخلی

مجلس سنا، گارنیزون کابل رابه برخورد دوگانه متهم کرد

درجلسۀ فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه که امروزبه ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا برگزارشد. پوهنمل غلام نبی فراهی وزیردولت درامورپارلمانی درمورد چگونگی تنظیم اراکین دولتی ومهمانان درجلسات عمومی وکمیسیونهای آن مجلس وبا جنرال گل نبی احمدزی قوماندان عمومی گارنیزون کابل پیرامون جلوگیری ازبرخورد دوگانه منسوبان آن قوماندانی با سناتوران، مباحثى صورت گرفت.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه،درجلسه شماری ازاعضای کمیتۀ روسا یک سلسله شکایاتی را مبنی ازبرخورد ودوگانه گارنیزون کابل با سناتوران مطرح نمودند که بعد از توضیحات قوماندان عمومی گارنیزون، درجلسه فيصله گرديد که الی تهیه میکانیزم واصول ازسوی ارگانهای ذیربط، بخاطر حمل سلاح برای سناتوران، استعلام وکارتهای که ازسوی ریاست امورامنیتی شورای ملی توزیع گردیده است مداراعتبار قرارگرفته وبه سناتورن مزاحمت صورت نگیرد واعضای مجلس نیزبا تمامی ارگانهای امنیتی ازهرنگاه همکارخواهند بود.
همچنان در این جلسه با پوهنمل غلام نبی فراهی روی هماهنگی درخصوص دعوت اراکین دولتی به جلسات عمومی و کمیسیون های مشرانو جرگه بحث شد و فیصله های صورت گرفت.