خبرهای داخلی

برنامه ملی نهال شانی برای سال نو آغاز گردید

برنامه ملی نهال شانی بهاری سال نو و پروژه کمر بند سبز کابل توسط داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری تحت عنوان حمایت و احترام به نیروهای دفاعی و امنیتی کشور راه انداخته شده است.
وزیر زراعت در افتتاح این برنامه گفت :”امسال در همکاری نزدیک با بخش خصوصی، قوریه داران و موسسات همکار 26.2 میلیون اصله نهال مثمر و غیر مثمر را آماده توزیع ساخته ایم.
برای سرسبزی شهر کابل برعلاوه برنامه ملی نهال شانی، پروژه کمربند سبز کابل نیز در نظر گرفته شده است. این پروژه ساحه 883 هکتار زمین را احتوا می کند. ساحات ( کوه تلویزیون، کوه شیر دروازه، آسمایی، دامنه های تپه های قرغه ودامنه های تپه های قصبه خانه سازی) شامل این پروژه است.
قرار است در برنامه بهاری سال 1396 کمربند سبز کابل در مجموع 20 هزار اصله نهال غرس گردد. به همین گونه در برنامه خزانی سال جاری 125 هزار اصله نهال غیر مثمر غرس شده است.
همچنان دربرنامه است که درخزان سال پیش رو 213 هزار اصله نهال دیگر نیز غرس شود.
کمربند سبز کابل یکی از پروژه های بزرگ وزارت زراعت است که در جریان یک سال تطبیق آن 248 هزار روز کاری را برای باشنده های محلی فراهم ساخته و در سال پیش رو زمینه کار برای 130 هزار تن دیگر را مساعد خواهد ساخت.
وزیر زراعت کشور از بزرگان، متنفذین، رسانه ها ، ملا امامان مساجد و فعالان جامعه مدنی خواست تا در روشن شدن اذهان مردم برای حفاظت و نگهداری ساحات سبز و آبیاری نهال ها با وزارت زراعت کشور همکار شده و تلاش نمایند.