خبرهای داخلی

یک عضو ارشد گروه طالبان از وابستگی آن گروه با پاکستان پرده برداشت

یک عضو ارشد گروه طالبان میگوید که پاکستان دروجود طالبان برای مقاصد خود کارکرده و این گروه را افزار ساخته است.

 ملا عبدالمنان نیازی یک عضو ارشد گروه طالبان میگوید پاکستان از زمان ایجاد گروه طالبان تاامروز برای مقاصد خود کارکرده است و این گروه را وسیله ساخته است .

نیازی میگوید که از زمان ایجاد طالبان بخصوص در پانزده سال گذشته پاکستان به نام طالبان و باجنگ با حکومت افغانستان پولهای زیادی را بدست آورد و برای منافع خود کار های زیادی کردند.

به گفته نیازی پاکستان هم از کشورهای حامی طالبان پول دریافت کرد و هم از ناتو امریکا به نام مبارزه با طالبان پول های زیادی را به جیب زد.

نیازی میگوید که پاکستان برای کار و عمل طالبان ارزش قایل نبود  پیروزی و یا شکست ما برای پاکستان مفهوم نداشت آنچه برای پاکستان مهم بود ادامه جنگ در افغانستان برباد دادن ارزش های جهاد در این کشور و مطیع ساختن افغانستان بود.

به گفته عبدالمنان نیازی پاکستان با هشیاری تمام ارزش های جهاد افغانستان را هیچ ساخت مجاهدین را به جان هم انداخت و مسایل قومی و مذهبی را میان مجاهدین دامن زد برای همه جناح از مجاهدین خوب و جانب مقابل را بد میگفت  و این شیوه را درمیان طالبان نیز تعقیب کرد.

ملا عبدالمنان نیازی که از اعضای ارشد طالبان بوده و درحال حاضر یک جناح از طالبان را رهبری میکند میگوید که ملاعمر رهبر طالبان ازسوی پاکستانی ها کشته شد .

همچنان رهبران دیگر طالبان چون ملا عبیدالله آخند ملا یاسر را در زندان انداخته وکشند همچنان چهره های مطرح طالبان چون ملا برادر ، ملا ترابی … را زندانی ساخت .

ملا عبدالمنان نیازی همچنان گفت که داعش در عراق وسوریه چند بار برای پیام دادند تا درکنار آنها ایستاده شویم مگر ما رد کردیم . این عضو برجسته گروه طالبان از عربستان سعودی هم به عنوان کشوریاد کرد که از طالبان حمایت میکند.

به گفته نیازی، سعودی در صدد ایجاد یک مرکز قوی درافغانستان است که میتواند امنیت منطقه را با خطر مواجه سازد.

او از کشور های منطقه به شمول پاکستان و سعودی میخواهد تا افغانها را به حال خودشان رها کند.

نیازی همچنان تاکید دارد که ملا اختر منصور رهبر کشته شده طالبان و جانشین او ملا هبت الله رهبر کنونی طالبان همکاران نزدیک سازمان های استخباراتی پاکستان وابسته به سازمان های استخباراتی پاکستان بوده اند.

باید گفت که قبل از ملا عبدالمنان نیازی کاکازاده عضو دیگر گروه طالبان از نفوذ پاکستان برطالبان سخن گفته بود . همچنان ملا دادالله منصور مسوول کمیسیون نظامی طالبان نیز گفته بودکه پاکستان از طالبان حمایت میکند.

با آنکه درخصوص حمایت پاکستان از طالبان حرف های زیادی وجود دارد مگر اعتراف اعضای ارشد گروه طالبان به این مساله نمایانگرآن است که طالبان یک گروه فاقد اراده ووسیله برای اهداف بیگانگان بخصوص پاکستان است و این مساله با گذشت هر روز بیشتر افشاء میشود