خبرهای ورزشی

رقابت های شطرنج قهرمانی بانوان جهان در تهران

مسابقات سطرنج قهرمانی بانوان جهان به شرکت 63 شطرنج باز از 23 کشور جهان دیروز در تهران آغاز شد.
این رقابت ها با حضور وزیر ورزش ایران و معاونانش به همراه رئیس فدراسیون جهانی شطرنج و رئیس جمهور مولداوی تهران آغاز شد و حدود سه هفته ادامه می یابد این مسابقات 450 هزار دالر جایزه نقدی دارد که میان شطرنج بازان توزیع می شود. جایزه قهرمان 60 هزار دالر جایزه تایب قهرمان 30 هزار دالر در نظر گرفته شده است.
چند ماه پیش از آغاز مسابقات بعضی از ستاره گان شطرنج جهان به دلیل حجاب اجباری در ایران خواستار تحریم این مسابقات شده بودند.
یک شطرنج باز امریکایی و استاد بین المللی شطرنج گفت که از نظر او برگزاری یکی از بزرگترین مسابقات زنان در جایی که زنان باید در آن به اجبار حجاب داشته باشند، قابل قبول نیست.
اما رئیس کمسیون شطرنج زنان فدراسیون جهانی معتقد است که باید به تفاوت های فرهنگی کشور میزبان احترام گذاشت.