صحت

سردی هوا، امراض طرق تنفسی را درمیان اطفال افزایش داده است

باشدت سردی هوا، امراض طرق تنفسی خاصتأ میان اطفال درولایت بغلان افزایش یافته است.
شفاخانه ولایتی پلخمری که دارای بخشهای داخله، اطفال، نسایی ولادی وواکسین میباشد و بیشتر 30 درصد مریضان این شفاخانه مریضان طرق تنفسی بوده که مربوط بخش اطفال شفاخانه ولایتی پلخمری میباشد.
داکتر عبدالحلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه بغلان با تائید کمبود بستر وازدیاد مریضان ونبود تعمیر شفاخانه میعاری گفت: با درنظر داشت تراکم روز افزون نفوس وموجودیت 35 بستر غرض پذیرش مریضان بخش اطفال دراین شفاخانه اصلأ جوابگوی نیازمندی های مریضان و مریضداران درتمام بخشها بخصوص بخش اطفال نبوده که درنتیجه باعث گردیده تا دریک بستر “چپرکت” دو تا سه طفل بستر وتداوی شوند.
معاون ریاست صحت بغلان افزود، علاوه براتخاذ اقدامات لازم دربخش ارتقای ظرفیت پذیرش بخش اطفال، تدابیر لازم به خاطر تداوی مجروحان رویداد های ترافیکی، تیم سیار امبولانس از جانب این ریاست درساحه دوشاخ ولسوالی خنجان نیز فعال گردیده تا مجروحان حوادث ترافیکی به اسرع وقت به شفاخانه پلخمری انتقال گردد.
غفاری همچنان از نبود تعمیر شفاخانه میعاری ولایتی به حیث مشکل اساسی یاد کرد و اطمینان داد که با رفع شدن این مشکل درنحوه عرضه خدمات صحی درتمام بخشهای شفاخانه ولایتی پلخمری سهولت لازم فراهم خواهد شد.
درهمین حال بسم الله عطاش نماینده مردم درشورای ولایتی یگانه راه بیرون رفت از مشکلات موجود ناشی از کمبود بستر را درشفاخانه ولایتی درکوتاه مدت تخلیه شفاخانه نساجی از موجودیت موسسه تحصیلات خصوصی حکیم سنایی ومدغم ساختن آنرا به ریاست صحت و دردراز مدت اعمار شفاخانه میعاری ولایتی وانمود ساخت.
وی جابجا شدن یک نهاد تحصیلی خصوصی را درساختمان یک شفاخانه جفا درحق مردم بغلان دانسته و بخاطر تخلیه این شفاخانه از موجودیت نهاد تحصیلی خصوصی حکیم سنایی تاکید نمود، نظر که تمام اعضای شورای ولایتی با آن موافق میباشد.