خبرهای ورزشی

فدراسیون جدید ورزشی ایجاد شد


فدراسیون ورزش رولینگ برای نخستین بار درچوکات کمیته ملی المپیک ایجاد شد.
منورشاه شهزاد مسوول مطبوعات کمیته ملی المپیک گفت که این فدراسیون که برای نخستین بار توسط یک بانو به اسم روبینا جلالی ایجاد گردیده است.
ورزش رولینگ نوعی از ورزش است که دختران و پسران توسط پاپوش های تایردار درروی سطوح سیقل شده حرکت میکنندو نمایش های جالب را اجرا می نمایند.
او علاوه کرد که دراین فدراسیون تااکنون حدود یکصد دختر و پسر ثبت و راجستر شده اند و این عضویت فدراسیون جهانی رولینگ را نیز کسب کرده است وقراراست به زودی ازسوی کمیته ملی المپیک یک میدان معیاری برای این ورزش ساخته شود تا فعلاً ورزشکاران در سالون نمایش های کمیته ملی المپیک به تمرینات شان می پردازند.
ظاهر اغبر رییس کمیته ملی المپیک درمراسم افتتاح این فدراسیون گفت که این ورزش طرفداران زیاد داشت وپسران و دختران در سرک ها به این ورزش می پرداختند ما خواستیم تا آنان را به داخل یک فدراسیون منجسم سازیم