خبرهای ورزشی

کورس آموزش مربی گری فوتبال برگزار شد


کورس آموزش مربی گری درجه “A” فوتبال امروز درفدراسیون فوتبال کشور دایر شد.
شمس امینی عضو نشرات فدراسیون فوتبال  گفت که در این کورس بیست ویک مربی از مرکز وولایات کشور توسط نادر عربی مدرس ایرانی به مدت یک ماه آموزش داده میشوند.
گفتنی است که شاملان این کورس درپایان پس از سپری نمودن آزمون و بررسی استادشان سند درجه “A” مربی گری فوتبال را دریافت میکنند .