ورزش

مسابقه کرکت میان افغانستان

تیم های انکشافی افغانستان و زیمبابوی باهم مسابقه می دهند

 تیم الیف کرکت کشور با تیم الیف کرکت زیمبابوی در هراره پایتخت آنکشورامروز برای چهارمین دوربا هم زورآزمایی می کند. تیم کرکت کشوردرسه دوراین زورآزمایی ها حریف را به زانودرآورده است

تیم کرکت کشور این دورقهرمانی ها را با سومین برد تصاحب کرد ه است

قراراست مسابقه  پنج روزه پنجاه آور رسمی میان تیم های ملی دو کشوردرنیمه ماه فبروی درهراره برگزارشود

برنده این سری بازیها دراینده می تواند با چند برد دیگربه جام جهانی کرکت  2019 راه یابد