خبرهای ورزشی

کمیته ملی المپیک خواهان فراهم نمودن امکانات بیشتر برای ورزشکاران شد

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان از حکومت میخواهد تا به ورزشکاران افغان توجه بیشتر کند .
منور شهزاد مسوول نشرات این کمیته  گفت که قرار است تایک ماه آینده رقابت های المپیک میان کشورهای اسلامی درباکو پایتخت آذربایجان راه اندازی شود.
شهزاد افزود که دررابطه به رقابت هایی که قراراست درباکو انجام شود روسای فدراسیون های مختلف درکمیته المپیک نشست های داشتند و از حکومت خواهان فراهم نمودن امکانات اشتراک بازی کنان افغان به این رقابت ها شدند.
رقابت های ورزشی میان کشورهای اسلامی از رقابت های مهم به سطح بین المللی عنوان میگردد که دررشته های مختلف انجام میشود.