خبرهای داخلی

نخستین جلسه کمیته رهبری توزیع تذکرۀ برقی تابعیت برگزار شد

نخستین جلسه کمیته رهبری توزیع تذکره برقی، در حضور قانونپوه سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ، با شرکت مسؤلان اداره مرکزی ثبت احوال نفوس برگزار شد.
در فرمان شماره ۶۹مؤرخ ۲۲/ ثور سالروان ریاست جمهوری مبنی برتوزیع تذکره برقی پیش بینی شده است که به منظور بهبود روند توزیع تذکره برقی، رسیدگی به موقع به معضلات و مشکلات و نظارت مؤثر از تطبیق این برنامه، کمیته ای به ریاست قانونپوه دانش معاون دوم ریاست جمهوری و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ایجاد گردد. براساس فرمان یاد شده، نخستین جلسه کمیته مذکور امروز دایر شده و موضوعات مربوطه به بحث گرفته شد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور نیز با تأکید بر تطبیق تعهد حکومت در توزیع تذکره برقی گفت که توزیع تذکره برقی یک برنامه بزرگ ملی است که به حمایت همه جانبه دولت وملت نیازمند می باشد.
دراین جلسه، قانونپوه دانش معاون دوم رئیس جمهور توزیع تذکره برقی و رسیدگی به مشکلات موجود در روند توزیع تذکره را یک اولویت اساسی خوانده گفت که هیأت رهبری حکومت مصمم است که به تعهد خود در قبال توزیع تذکره برقی عمل نماید.
سپس همایون محتاط سرپرست اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از کار کرد و روند اجراآت آن اداره در بخش های روند استخدام، روند تدارکات، تنظیم اسناد مورد نیاز ثبت نام و مسایل مالی به جلسه گزارش داد.
همچنین دراین جلسه براساس پیشنهاد اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، عضویت وزارت امور داخله، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت مالیه، اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره امور ریاست جمهوری در کمیته رهبری توزیع تذکره برقی مطرح گردیده و مورد تأیید قرا گرفت.
معاون رییس جمهور و رئیس اجرائیه ، ضمن تقدیر از کارکرد و اجراآت اداره ثبت احوال نفوس در امور محوله، بر تسریع روند توزیع تذکره برقی و رسیدگی به مشکلات موجود در آن اداره تأکید ورزیده و بر اجراآت بهتر و به موقع آن، هدایات لازم را صادر نمودند.

نظر بدهید