خبرهای داخلی

مقرری جدید

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تقرر والی جدید سمنگان.
بتاسی از پیشنهاد شماره ۱۲۱۱۰  اداره مستقل ارگان های محل و به منظور بهبود هر چه بهتر امور و تقویت حکومتداری محلی تقرر عبدالکریم خدام به حیث والی ولایت سمنگان در بست فوق رتبه منظور است.