اقتصادی

فعالیت دوصدوپنجاه فابریکه تولیدی وفراهم آمدن کاربرای یک هزاروپنج صد جوان درهرات

والی هرات از فعالیت دوصدوپنجاه فابریکه تولیدی وفراهم سازی زمینه اشتغال برای یک هزار وپنجصد جوان درشهرک صنعتی هرات خبرداد.

اوگفت:”تعهد ما این است تا درمقابل افراد فساد پیشه مبارزه واز نظام جمهوری اسلامی ،قانون اساسی وروند صلح درکشور دفاع نماییم ودرین راستامانع فعالیت افراد مخرب وفرصت طلب شویم .

تورن جنرال دادمحمد حریفی رئیس امنیت ملی هرات، تلاش نیروهای امنیتی ودفاعی کشور دربرابر دشمنان را مورد ستایش قرارداد وازعملکرد نهادهای مدنی بخاطر حمایت ازحماسه آفرینان وحفظ نوامیس ملی قدردانی کرد.

عزیزی مسئول نهاد فرهنگی همبستگی جوانان و عظیمی مسول نهاد فرهنگی طاهرفوشنجی پیرامون اقتدار نظام فعلی صحبت نموده حمایت وپشتیبانی قاطع خویش را از قانون اساسی وبرقراری روند صلح وامنیت دروضعیت کنونی اعلام نمود.

آنان ازافتخارات مسولین نهادهای امنیتی درامر سرکوب دشمنان مردم افغانستان وحفظ سرحدات تمجیدکردند.

درین مراسم تندیس نهادهای مدنی نیزبپاس زحمات وابتکارات والی هرات درامرجلب بودجه ،مدیریت قوی نیروهای امنیتی ودفاعی ، کمک به توسعه وعمران درین ولایت اهداشد.

این برای دومین روز است که شهروندان هرات درسالون غازی امان الله گردهم می آیند وازدست آوردهای نظام حمایت میکنند