خبرهای داخلی

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر وزیر دولت در امور پارلمانی

به تأسی از حکم فقرة (۱۳) مادة شصت و چهارم قانون اساسی                 تقرر محترم داکتر فاروق وردک، به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی، در بست خارج رتبه، منظور است.
از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید برایشان آرزو می نمایم.
محمد اشرف غنی
                  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
فرمان
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
در مورد ایجاد بست و تقرر وزیر دولت در امور توریزم
متکی به مادة (۱۴۲) قانون اساسی افغانستان و به منظور توسعه و گسترش توریزم، جذب سرمایه و معرفی آثار باستانی کشور، ایجاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان « وزارت دولت در امور توریزم» همزمان با تقرر محترم پوهنمل غلام نبی فراهی بحیث وزیر دولت در امور توریزم، با حفظ حقوق کادری، امتیازات فعلی و عضویت شان در کابینه جمهوری ا.ا  منظور است.
از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید برایشان آرزو می نمایم.
محمد اشرف غنی
                 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان