کتابها

علم گنج

«علم گنج» عنوان تازه ترین مجموعه شعری محمد افسر رهبین شاعر و نویسنده  شناخته‌ شده کشور ماست که اخیراً با قطع وصحافت زیبا  در۷۲به تیراژ یک هزار نسخه آراسته به زیور طبع گردیده است .محمد افسر رهبین، یکی از چهره‌های برازنده  شعر افغانستان و یکی از شخصیت‌هایی‌ است که اولین‌ بار در کشور  به نوشتن نقد به گونه اساسی وعلمی آن آغاز کرده و نقدی های بر شعر شاعران کشور نوشته است .

محمد افسر رهبین شخصیت متواضع، صبور و اما پرغروری است که به خاطر همین عزت نفس و غرورش، هیچگاهی برای رسیدن به قدرت و ثروت، تسلیم فرد و یا گروهی نشده است .در سروده های محمد افسر رهبین علاوه بر ترکیب ‌و بیان جدید، واژه‌ گان و مفاهیم نو نیز به کار گرفته شـده و یکی از خصوصیات شعر او هم این است که در قالب‌های کلاسیک باقی نمانده است.یکی از ویژه گی‌های شعر نو، بیان ، ترکیب و تعبیر نو در شعر است که در اشعار محمد افسر رهبین وضاحت دیده میشود . محمد افسر رهبین از شاعران برجسته تاریخ معاصر افغانستان است که تاکنون چندین مجموعه شعری  وی  اقبال چاپ یافته است.او ازجمله شاعرانی است که برعلاوه زبان مادری خود به زبان‌های دیگری چون اردو وانگلیسی نیز تسلط داشته وبه آن زبان ها هم شعر سروده است که شاهد این مدعا مجموعه شعری او به زبان اردو میباشد .
«عَلَم گنج» تازه‌ ترین کتاب شعری محمد افسر رهبین است که به همت انجمن قلم افغانستان اقبال چاپ یافته است، ضمن خوانش شعـر زیبایی از این مجموعه شعری تحت عنوان پاییز مطالعه این کتابپرارزش را  برای علاقمندان شعر و دوستداران برنامه دنیای کتاب توصیه  میداریم .

چه خوار و زار و پریشان و پرپری پاییز
به زیر دست کدامین ستمگری پاییز؟
زهایهوی زمان برسرت چه آمده است؟
که گنج گونه چنین خاک برسری پاییز
به دست تیغ و تبر رنگ رنگ می‌شکنی
فریب‌خورده سرو و صنوبری پاییز
چنین که بال و پرت سرخ و زرد می‌ریزد
شکار چشم کدامین کبوتری پاییز؟
چو بازِ در قفس افتاده و اسیر، چه تلخ
پُر از قصیده پرواز هرپری پاییز
در این زمانۀ فرهنگ ‌سوز و مال‌اندوز
خدانکرده تو هم کشتۀ زری پاییز
تو برگ زرد چناری گل ورق زده‌ای
به جویبار گذشتن شناوری پاییز
دریغ؛ کشورِ برباد رفتۀ  بیکس
قلم شکستۀ  دیوان دفتری پاییز
هجوم آتش و باد است چیره از پس و پیش
بساز چاره که در کام اژدری پاییز