خبرهای داخلی

صندوق حمایت از خبرنگاران از خانواده مطبوعات که از خود شایسته گی نشان دادند تقدیر نمود.

صندوق حمایت مالی از خبرنگاران از نهاد های حامی این صندوق و خانواده مطبوعات که از خود شایستگی در عرصه اطلاع رسانی نشان داده اند تقدیر به عمل اورد .
به گفته معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور تقویت این صندوق از سوی نهاد های مختلف طرزالعمل مشخص بوجود خواهد امد تا این صندوق تقویت وپاسخگو نیاز خبرنگاران شود.
این صندوق حمایوی همچنان از کارکرد شان از زمان ایجاد تا اکنون به خبر نگاران گزارش دادو به منظور جلب کمک های مالی و بهبود وضع مالی صندوق , کمک های مالی را از محور داخل کشور و سطح رهبری دولت جمع بندی نموده اند .
که تا اکنون بیش از شش صد هزار افغانی در این صندوق جمع اوری شده است که از جمله یکصدوشصت هزار افغانی ازآن به منظور همکاری و نیاز تعداد خبرنگاران برداشت شده است .
اعضای ایجاد کننده این صندوق در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان از دیگر خبرنگاران و حامیان رسانه ها خواست تا در حصه تقویت این صندق با ایشان همکار باشند .

نظر بدهید