صحت

شریک ساختن اولین دور نتایج تحقیقات علمی استادان پوهنتون طبی کابل به سایر پوهنتون ها

پوهنتون طبی کابل نتایج اولین دور، تحقیقات علمی استادان این مرکز را به روز دوشنبه از طریق یک کنفرانس علمی پژوهشی با سایر پوهنتون های مرکز و ولایت های کشور شریک ساخت.
گفته می شود این نخستین دور است که یک پوهنتون دست به چنین تحقیق میزند

نظر بدهید