خبرهای داخلی

سناتورجمهوریخواه :درتعیین استراتیژی امریکا دررابطه به افغانستان مداخله میکنم

درحالیکه اداره دونالدترامپ از چندماه به اینطرف برایجاد طرح راهبردی امریکا درجنگ افغانستان سخن میگوید مگر این طرح تا اکنون آماده نشده است.
تاخیردراعلام طرح راهبردی امریکا شماری از سیاسیون و نظامیان امریکا را خسته ساخته است زیرا آنها بن بست موجود درجنگ افغانستان را قابل قبول نمیدانند.
یکی ازاین چهره ها جان میکن سناتورجمهوریخواه که درحال حاضر ریاست کمیته نیرو های مسلح مجلس سنای امریکا را به عهده داردمیباشد.
اومیگوید که من ماه ها پیش برای دولت امریکاگفته ام که اگر شما استراتیژی تان را درجنگ افغانستان آماده نکنید ما یک برنامه راهبردی تهیه خواهیم کرد . وحالا نشانه های وجودداردکه جان میکن طرح خود و اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا را ترتیب کرده و آنرا به زودی به قصر سفید خواهد سپرد.
جان مکین به روز نامه واشنگتن اگرمیز گفته است که طرح او بیشتر جنبه اصلاحی دارد که باید ضمیمه طرح دونالد ترامپ شود.
وی که بارها اداره اوباما و حالا اداره ترامپ را به دلیل عدم رفع بن و بست موجود در جنگ افغانستان مورد انتقاد قرارداد میگوید که اگر اداره ترامپ طرح خود هرچه زودتر اعلام نکند وی طرح ایجاد شده خود شان را برپنتاگون تحمیل خواهندکرد . او میگویددراین کار کرد میتواند زیرا قانون برای او اجازه میدهد.
اوگفته است که کمیته نیروهای مسلح مجسل سنا امریکا درصدد است تا طرح ضمیمه یی او و طرح اداره ترامپ در رابطه به افغانستان از یک برنامه راهبردی به یک لایحه تبدیل شود که به این ترتیب مکلفیت های حقوق اداره ترامپ نیز برجسته تر خواهد شد.
جیمز ماتس وزیر دفاع امریکا به مجلس سنای انکشور وعده سپرده است که استراتیژی جنگ افغانستان تا اوایل ماه جولای نهایی خواهد شد.
مگر قصر سفید میگوید که روند بازنگری این طرح هنوز پایان نیافته است.
جان مکین که زمانی ازسوی جمهوریخواهان درانتخابات ریاست جمهوری امریکا در برابر بارک اوباما نیز نامزد شده بود تا اکنون چندین بار به افغانستان و منطقه سفر نموده است.
آخرین سفر او حدود دوهفته قبل صورت گرفت اوکه از اسلام آباد وکابل دیدار کرد دریک پیام واضح به پاکستان گفت یا به رویکرد خود درجنگ افغانستان خاتمه بخشد یامنتظر مجازات امریکا باشد.
او پاکستان را حامی گروه های شرارت پیشه میداند و برخورد جدی با ماجراجویی های پاکستان تاکید دارد.

نظر بدهید