خبرهای داخلی

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان : هیچ بدیل جزهمکاری دولت با دولت وجود ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید درنشست مشورتی منطقه یی مسکو از گسترش تلاش ها غرض تامین صلح درافغانستان به رهبری و مالکیت افغانستان تاکید صورت گرفت.
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان که دریک نشست خبری درکابل سخن میگفت: روی نشست مشورتی که در مورد افغانستان دیروز درمسکو پایتخت روسیه برگزار شد معلومات داد.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بیان داشت که دراین نشست برعلاوه افغانستان، نمایندگان کشورهای روسیه ، هند ، چین ، پاکستان ، ایران ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجکستان ، قزاقستان و قرغزستان اشتراک ورزیده بودند.
شرکت کنندگان دراین نشست تاکید کردندکه هرگونه روند صلح باید به رهبری و مالکیت افغانستان باشد و کشور های منطقه باید از تلاش های حکومت افغانستان در راستای صلح پایدار حمایت کنند.
دراین نشست اشتراک کنندگان نگرانی های شان از تعدد و گسترش فعالیت های تروریستی، جرایم و قاچاق موادمخدر که ثبات افغانستان را باخطر مواجه میسازد ابراز کردند .
مستغنی بیان شد که منطقه باید به یک اجماع قوی برسد و این پیام را به هراس افگنان میدهد که راه پیشرو گفتگو است نه خشونت .
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان بیان داشت که هیئت افغانستان درنشست مشورتی منطقه یی مسکو روی چهاراصل تاکید کرد، هیچ بدیل جز همکاری دولت با دولت وجود ندارد.
همکاری های صادقانه منطقوی برای حصول اطمینان از اینکه تلاش های مشترک صلح نتایج را برآورده سازد مهم میباشد.
اجماع منطقوی درباره تصمیم ثبات دراز مدت افغانستان به عنوان منفعت شرکت در حال شکل گیری میباشد این اجماع باید تکامل و ادامه یابد.
افغانستان برخورد دوگانه و گزینه یی را درامر مبارزه با تروریزم رد میکند.
شکیب مستغنی همچنان گفت که کشورهای اشتراک کننده توافق کردند که افغانستان دور بعدی گفتگوهای مشورتی منطقه یی را در کابل دایر نماید که تاریخ آن بعداً اعلام میشود.