چهره ها

زندگی قادر مرادی

عبدالقادر مرادی در سال 1337 هجری شمسی در شهر مزار شریف زاده شده است.
دوره مکتب را در شهر اندخوی مزار شریف سپری کرده و از لیسه ابو مسلم خراسانی فارغ شده است.
بعدا راهی کابل گردید وبه تحصیل خود در شته ژورنالیزم ادامه داد. واقعات ناگوار سال 1357 خورشیدی درکشور اغاز یافت، مرادی ناگزیر گردید تا به کار معلمی پناه ببرد، و مدت بعد به حیث ژورنالیست بخاطر تامین معیشیت در مطبوعات کار را اغاز نمود.
همکاری با معارف و آژانس باختر با سال 1373 ادامه داشت که بعدا همرای خانواده خود به پشاور مهاجر گردید و همکاری قلمی خود به مجله کودکان که به کمک مالی یونسکور و رادیو بی بی سی منتشر میگردید شروع نمود.
هر جند وی داستان نویسی را از صنوف دهم و یازدهم مکتب شروع کرد اما سالهای بعد از انتشار نوشته های خودداری نمود.
پس از سال های شصت که در کابل مسکن گزین گردید داستان های خود در مجله ژوندون ان وقت در کابل و سایر نشریه ها انتشار داد. کار ادبی وی در ان زمان از سوی حلقات اهل قلم استقبال گردید، که نخستین مجموعه داستان هایش در سال 1369 از سوی انجمن نویسندگان در کابل به چاپ رسید.
درین مجموعه یازده داستان کوتا قادر مرادی چاپ شده است.
وی که از کابل به پشارو مهاجر شد فضای نشراتی خوبتر را دید و تصمیم گرفت تا به انتشار داستاهای خود اقدام نماید همین بود که مجموعه را بنام صدایی از خاکستر را نشر کرد.
درین مجموعه داستان های را به چاپ رساند که قبل در نشریه های وفا منتشر می شد و یا هم چاپ نه شده بود.
اقای مرادی از پشاور به هالند پناهنده شده و در انجا دست زیر الاشه نه نشتست در دوران مهاجرت هالند مجموعه دیگر به نام رفته ها بر نمی گردند منتشر شد.
شمع ها تا اخر می سوزند برگزیده او داستانها است که از سوی اتنا اقبال چاپ یافته است داستان بلند بنام سرمه و خون نیز منتشر شده است.
اخرین کتاب که وی منتشر کرده است بنام دختر شالی های سبز نام دارد.
اثار ناچاپ وی بنام برگ ها دیگر نفس نمی کشند، ان سوی سنگ های مرمر و خانه های خاکی و دستمال های گل سیب که در انتظار چاپ است.