صحت

دو مرکز صحی در پروان به بهره برداری سپرده شد

دو مرکز صحی روز گذشته در ولایت پروان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
این مراکز صحی شامل بخش مراقبت نوزادان در محوطه شفاخانه ملکی پروان و کلینیک صحی در قریه سیادان مربوط مرکز پروان میباشد که توسط محمد عاصم عاصم والی پروان و هیئت وزارت صحت عامه افتتاح شد.
داکتر خلیل مصدق سرپرست ریاست صحت عامه پروان گفت که این دو مرکز صحی به هزینه بیش از سیزده میلیون افغانی از بودجه وزارت صحت عامه ساخته شده است.
مصدق اضافه کرد که با افتتاح بخش مراقبت نوزادان، مشکلات صحی اطفال نوزاد در ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر مرفوع خواهد شد که این بخش در یک شبانه روز گنجایش بیش از سی طفل نوزاد را دارا خواهد بود.
همچنان با افتتاح کلینیک جامع سیادان، خدمات صحی برای هزاران باشنده آن محل و قریه های همجوار آن فراهم میگردد.
والی پروان افتتاح این دو مرکز صحی را یک گام نیک ویک دستآورد خوب در ارائه خدمات صحی بیان نمود و گفت که در این راستا تلاش ها به خاطر معیاری شدن عرضه خدمات صحی از سوی حکومت جریان دارد. وی افزود که خدمات صحی و ادویه در این مراکز از سوی حکومت رایگان میباشد.