خبرهای داخلی

دجمهور رييس فرمان

دکار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت  دنوماند وزير دټاکنې  او دملي شورا ولسي جرګې ته  دهغه دمعرفي کولو په باب  دافغانستان داسلامي جمهوريت دجمهور رييس محمد اشرف غني حکم
دهېواد داساسي قانون د ٦٤ مادې  ديوولسمې فقرې  دحکم له مخې ، دافغانستان داسلامي جمهوريت  دکار، ټولنيزو چارو، شهيدانو اومعلولينو وزارت  دنوماند وزير په توګه د فيض الله ذکي  معرفي کول منظور دى .
په پارلماني چارو کې ددولت وزير موظف دى  چې دغه کانديدداساسي قانون  د٩١ مادې د دريمې فقرې په رعايتولو سره  درايو داخيستلو په مقصد  دملي شورا  ولسي جرګې ته معرفي کړي .