خبرهای داخلی

داکتر عبدالله عبدالله: تروریست خوب و بد وجود ندارد

حکومت افغانستان پیوسته تاکید کرده است که فرق بین القاعده، داعش و طالبان که حملات هراس افگنی را انجام میدهند فرقی وجود ندارد.
مردم افغانستان در مبارزه با هراس افگنی قربانی های فراوان داده اند، اما آنچه سلسله این قربانی را دوامدارساخته است نبود تعریف مشخص از هراس افگنان است، به نظر زعامت افغانستان فرق بین القاعده، داعش و طالبان که با انجام حملات هراس افگنی مردم افغانستان را می کشند وجود ندارد، اما هستند حلقه ها و کشورهای که به خاطر تحقق اهداف منطقه ای از هراس افگنی به عنوان ابزار استفاده می کنند و میخواهند میان هراس افگنان مرز بندی کنند و آنان را به دسته های خوب و بد تقسیم نمایند.
این سخنان را داکترعبدالله عبدالله که پیرامون همکاری های منطقه ای در مبارزه با هراس افگنی بیان داشته است می رساند که تا هنوز هستند حلقه ها و کشورهای که سیاست روشن در کارزار مبارزه با هراس افگنی در منطقه ندارند.
او گفت که بعضی کشورها بین گروه های تروریستی برتری قایل می شوند. ” بضی کشورها به این فکر هستند که بین طالبان و داعش که اختلافاتی بر سر منافع زود رس دارند،َ رجحان قایل می شوند. یک اشتباه محض است، همان طوری که کشورها از اشتباهات گذشته خود قیمت پرداخته و مردم منطقه نیز قیمت پرداخته اند، این اشتباه قیمت اش بسیار بزرگ است.”
بررسی رویداد های منطقه ای وفرا منطقه ای در سال های اخیر مصداق این گفته است.
بناً زخم خونین منطقه نیاز به مرهم دارد و این مرهم زمانی آماده می شود که کشورهای منطقه صرف از منافع پیچیده ای که در وجود هراس افگنان دنبال می کنند به فکر نجات منطقه از بحران شوند.
هراس افگن، هراس افگن اند خوب و بد ندارد.

نظر بدهید