خبرهای خارجی

حکم اعدام ده ها تروریست دیگر درپاکستان نهایی شد

لوی درستیز اردوی پاکستان حکم اعدام صادر شده از سوی محاکم نظامی آنکشور برای ۳۰ نفر دیگر از تروریست های  را به حیث حکم نهایی تائید کرد.
به گزارش منابع خبری، دفتر روابط عامه اردوی پاکستان گفت که این تروریست ها بخاطر دست داشتن درکشتن افراد بی گناه و افراد نظامی و امنیتی پاکستان مجرم شناخته شده اند.
تائید حکم اعدام این ۳۰ تروریست و همچنان یکتعداد دیگر درماه های اخیر از سوی جنرال قمر جاوید باجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان حکایت از آن دارد که روند محاکمه تروریست ها درمحاکم نظامی از دوسال به این طرف آغاز شده و در دوره قوماندانی جدید این کشورنیز نیز ادامه داردوتا حال ده ها نفر به دار آویخته شده اند.