صحت

حدود ۹،۵ میلیون طفل در تمام ولایات کشور در مقابل پولیو واکسین میگردد

وزارت صحت عامه دور دوم برنامه سراسری بهاری واکسین پولیو را در تمام ولایات کشور فردا راه اندازی می نماید وبرای سه روز ادامه خواهد یافت و از طریق آن برای ۹،۵ میلیون طفل زیر سن پنج سال واکسین ضد مرض فلج و برای ۵،۷ میلیون اطفال بین ۲الی۵ ساله تابلیت البندازول یا ضدکرم تطبیق میگردد.
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه بر اهمیت این برنامه تاکید نموده، گفت: “چون فصل انتقال پولیو آغاز گردیده است و باید به هر طفل افغان قطع نظر از اینکه در کجا زندگی می کند، با دو قطره واکسین پولیو رسیدگی شود.
وزیر صحت عامه افزود: ” مصئونیت جان کارکنان صحی خط مقدم و رضاکاران متعهد ما بسیار مهم و حیاتی است تا آنان بتوانند وظیفه خطیر شان را در خصوص عرضه خدمات صحی به هر خانواده افغان به صورت موفقانه انجام دهند و اطفال شان را از این مرض معیوب کننده دایمی محافظت کنند.”
واکسین پولیو از مهمترین اسباب پیشگیری و قایه مرض فلج اطفال به شمار می رود که اکثر کشور های جهان با تطبیق این واکسین، مرض فلج اطفال را ریشه کن ساخته است.
در این برنامه حدود ۶۷ هزار کارکن صحی آموزش دیده در تمام کشور خانه به خانه می روند وبا دق الباب نمودن منازل خانواده های افغان، اطفال زیر سن پنج سال شان را در برابر این مرض مهلک و معیوب کننده دایمی، واکسین می نمایند. علاوه بر این سه روز متوالی، واکسیناتوران به روز جمعه همین هفته نیز به خاطر واکسین نمودن اطفال بازمانده دو باره به خانواده مراجعه خواهند کرد تا هیچ طفل افغان از واکسین محروم نماند.