خبرهای ورزشی

تیم ملی کرکت زیرنوزده سال کشور تیم سی اس اس هند رابرد


تیم ملی کرکت زیرنوزده سال کشور که به هند رفته است دیروز دریک بازی دوستانه تیم کرکت سی اس اس هند را شکست داد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین بازی پنجاه آوره که نسبت بارندگی به ۳۱ آور کاهش یافت هند را شکست داد.
تیم ملی کرکت زیر نوزده سال کشور به خاطر آماده گی ها به رفته است

نظر بدهید