اقتصادی

تولید نخستین توربین برق بند دوستی افغان هند آغاز شد

برق بند دوستی افغان هند بگونه آزمایشی به منازل مردم درهرات وصل شد.
اساس معلومات وزارت انرژی و آب، چهارده میگاوات برق تولیدی بند دولتی افغان هند به همکاری انجنیر های هندی و ترکمنستانی به سیستم برق هرات وصل شد و شماری از شهروندان هرات برای نخستین بار از انرژی برق تولید شده داخلی مستفید شدند.
مسوولان وزارت انرژی و آب گفته اندکه تا چند روز دیگر توربین های دوم و سوم بند برق دوستی افغان هند نیز به فعالیت آغاز میکند و بندبرق دوستی افغان هند به گونه رسمی توسط رهبران افغانستان وهندوستان افتتاح میشود.
بندبرق یاد شده دارای سه توربین میباشد که هرکدام 14 میگاوات برق تولید میکند که درمجموع ظرفیت تولید این بند 42 میگاوات میباشد.
این بند در 180 کیلومتری شهر هرات روی دریای هریرود درولسوالی چشت شریف ولایت هرات ساخته شده است وعلاوه برتولید برق 35000هکتارزمین زراعتی رانیز زیر آبیاری قرارمیدهد.