خبرهای داخلی

بیش از نودهزار تن درافغانستان درسالجاری ازخانه های شان بیجا شده اند

سازمان ملل متحد گزارش داده است که از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی نودو یکهزار وبیست و دو تن از خانه های شان درافغانستان بیجا شده اند.

محمد نصیر ملکزی یکی از کارمندان موسسه کمکهای بشری سازمان ملل متحد در کابل به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته است که جنگ و درگیری های مسلحانه دلیل اصلی بیجا شدن این رقمی از مردم در جریان امسال بوده است . با آنکه وی کاهش در شمار بیجا شده ها را تائید میکند ، اما میگوید که فقر در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و مردم منابع زیادی در اختیار ندارند تا خانواده ها را به محل دیگری انتقال دهند.

گزارش تازه سازمان ملل متحد از بیست و نه ولایت افغانستان که شاهد بیجا شدن مردم میباشد ، تهیه شده است .

 سال ۲۰۱۶ هم برای مردم افغانستان سال خوبی نبودو براساس آمار سازمان ملل متحد بیش از ششصد و شصت هزار نفر از خانه و کاشانه شان بیجا شدند.

با وجود این، سازمان ملل متحد میگوید تعداد بیجاشده ها نظر به عین زمان درسال ۲۰۱۶ چهل درصد کاهش یافته است.

مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است بیشتر بیجا شده ها امسال از ولایت های بغلان ، کندز و ننگرهار میباشند.