اقتصادی

برای صدها دهقان زن در بغلان تخم سبزی و وسایل کار توزیع گردید

بیست و شش نوع تخم سبزی و دستگاه های کوچک پروسس با وسایل کار برای صدها دهقان زن در ولایت بغلان توزیع گردید.
محمد غلام ملاخیل مسوول پروژه ملی مالداری و باغداری در زون شمالشرق گفت، این مواد و لوازم به حضور داشت انجنیر عبدالحی نعمتی والی ولایت بغلان و اسدالله شهباز رییس شورای ولایتی و عبدالوهاب خیرزاد رییس زراعت بغلان در شهر پلخمری توزیع شد.
والی ولایت بغلان این تسهیلات را در امر بهبود اقتصاد خانواده ها خیلی مفید خواند و خواهان گسترش آن در سطح ولایت بغلان گردید.
ملا خیل افزود، برای هر یک از ۲۰۰۰ خانواده بیست و شش نوع تخم سبزی که در چهار فصل زنان ها بتوانند در منزل و اطراف منزل شان کشت و از آن حاصل بدست بیاورند، به صورت رایگان توزیع گردید.
وی علاوه کرد، برای هفتاد دهقان پیش قدم زن نیز وسایل کار که شامل کراچی، آب پاش، بیل و یک دستگاه کوچک پروسس سبزی در ولسوالی های بغلان مرکزی، نهرین، دوشی، خنجان و پلخمری داده شد که به خاطر توانمندی زنان و ایجاد زمینه کار برای آنها مفید میباشد و تا سه سال نیز آنان حمایت می شوند.
این برنامه در سطح زون شمالشرق از طرف پروژه ملی مالداری و باغداری تطبیق می شود و بیش از پنج هزار و دوصد خانواده را تحت پوشش قرار میدهد که هزینه آن هشت میلیون افغانی میشود.