صحت

با افراد مبتلا با اچ آی وی وایدز نباید تبعیض صورت گیرد

وزارت صحت عامه امروز برنامه آگاهی دهی در رابطه به اچ آی وی وایدز را برای خبرنگاران دایر کرد.
داکترنقیب الله همدرد آمر پروگرام کنترول ایدز وزارت صحت عامه در رابطه به نقش رسانه ها در آگاهی دهی ورفع تبعیض در برابر افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی صحبت کرد از تاثیرات مثبت بازتاب روند عادی زندگی افراد مبتلا به این ویروس یاد کرد وگفت که افرادی که با اچ آی وی وایدز زندگی میکنند هیچ تفاوتی با سایر افراد جامعه ندارند ونبایدمورد تبعیض قرار بگیرند و از جامعه طرد شوند .
داکتر همدرد همچنان در رابطه به طرز وقایه وشیوه تداوی افراد مبتلابه این ویروس صحبت کرد .
بعدا داکتر احسان الله احسان مشاور کمیته هماهنگی اچ آی وی وایدز افغانستان در رابطه به تاریخچه این ویروس ودست آوردهای وزارت صحت عامه در رابطه به کنترول آن صحبت کردوگفت: قرار احصاییه سازمان صحی جهان در افغانستان ۶۷۴۰فرد با اچ آی وی ویا ایدز زندگی

میکنند اماتاکنون ۲۲۹۰ واقعه آن به گونه رسمی کشف گردیده است که ۲۵فیصد آنان را زنان تشکیل میدهندواز ۵۵۴تن که تحت تداوی قرار دارند تا کنون ۱۵۹تن آنان جان باخته اند .
درختم برنامه تصدیق نامه ها به اشتراک کنندگان توزیع گردید.