اقتصادی

انجمن صنعت کاران خواهان تجدید نظر در تصمیم اخیر شرکت برشنا شد

انجمن صنعتکاران تصمیم اخیر شرکت برشنا را مبنی به افزایش بیست وپنج درصدی برق ضربه به صنعت کشور میخوانند.
سخی احمد پیمان رییس انجمن صنعتکاران دریک نشست بیان داشت .
تصمیم اخیر شرکت برشنا ضربه به صنایع کشور است اوگفت اقتصاد کشوریک اقتصاد مصنوعی است و برای گذر از این شرایط نیازبه حمایت از زیر بناها است که ازسوی دولت به فراموشی سپرده شده است.
وی افزودکه همیشه به مشکلات صنعت کاران موانع و مشکلات ایجادمیشود که یکی آن افزایش بیست وپنج درصدی قیمت برق میباشد .
وی این اقدام برشنا را ضربه به صنعت کشور خوانده گفت، عواملی به دنبال رکود صنایع درافغانستان هستند و حکومت باید ازاعمال این افرادجلوگیری کند او خواهان لغو تصمیم اخیر شرکت برشنا گردید.