اقتصادی خبرهای داخلی

افغانستان و شرکاء بین المللی پیشرفت ها در مورد برنامه انکشافی افغانستان را بررسی نمودند

نشست بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB)  به ریاست مشترک اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و تاداماچی یاماموتا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برگزار گردید.
این نشست در بخش های مبارزه با فساد، اصلاحات قضایی، اصلاحات خدمات مدنی، ارائه خدمات، بخش خصوصی ، زیر بناء و اشتغالزایی متمرکز بود.
اولین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB) بعد از کنفرانس بروکسل برای افغانستان محسوب میشود.
این نشست فرصت را برای حکومت افغانستان و شرکاء بین المللی ایجاد کرد تا پیشرفت ها و دستاوردها در رابطه به تطبیق چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان را بررسی نماید.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه، دستآورد های حکومت را در بخشهای اصلاحات اقتصادی، میثاق شهروندی و ارائه خدمات بیان داشت. وی تعهدات حکومت در چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF) را یکی از پالیسی مهم خوانده و بالای تطبیق آن تاکید نمود. وی از شرکاء بین المللی خواست تا با درنظرداشت اولویت های انکشافی افغانستان، این کشور را در راستای تطبیق پلان هایش کمک کنند.
با اشاره به این که “دولت در بخشهای مهم، پیچیده و چالش برانگیز اصلاحات را تطبیق نموده،” یاموموتو، نمایندۀ ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت: دستآوردها نیازمند شناسایی میباشد. وی اشتراک کنندگان را تشویق کرد تا از این جلسه استفاده کنند و تصمیم بگیرند که دولت و شرکای آن چگونه به پیش میروند.
شرکاء بین المللی حمایت شانرا در رابطه به تمرکز حکومت روی اولویت های مهم به شمول اقدامات بخاطر جلوگیری از فساد و تقویت اقتصادی اعلام کردند. شرکاء افغانستان بار دیگر به همکاری با حکومت بخاطر تطبیق چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تعهد سپردند.
قابل تذکر است که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی به توافق رسیدند تا بورد مشترک نظارت و انسجام را بخاطر هماهنگی بیشتر تطبیق تعهدات افغانستان را در کنفرانس لندن، ماه جنوری سال ۲۰۰۶ در قطعنامه شماره ۱۶۵۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد کنند.

نظر بدهید