اقتصادی

افزایش سی درصدی حاصلات خربوزه و تربوز و نبود بازار و سردخانه در سرپل

دهقانان خربوزه و تربوز در ولایت سرپل هشتاد درصد ضرر کرده اند.
انجینر سیدمحی الدین عینی رییس اداره زراعت آبیاری و مالداری ولایت سرپل گفت که سی درصد حاصلات خربوزه و تربوز در آن ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با این حال دهقانان ولایت سرپل ضمن خورسندی از افزایش حاصلات خربوزه و تربوز از نبود مارکیت و کاهش هشتاد درصدی قیمت خربوزه و تربوز در بازار شاکی بودند و از دولت خواستند در قسمت بازار یابی در خارج کشور با آنها کمک نماید.
عینی علت افزایش حاصلات خربوزه و تربوز را توزیع به موقع مواد ضد آفات و امراض نباتی و خریطه های سمی جهت جلوگیری از هجوم مگس های خربوزه در باغ ها، مزرعه ها و پالیزها، ریزش برف سنگین درزمستان گذشته، آگاهی بیشتر دهقانان از نحوۀ کشت و رسیدگی به امراض آن در این ولایت عنوان کرد.
محمد داود یک تن از دهقانان سرپل که در ولسوالی سانچارک مصروف جمع آوری حاصلات خود بود، درباره حاصلات این دو میوه گفت که سال قبل از یک تونس خربوزه ده هزار افغانی مفاد می بردیم، ولی امسال از یک تونس خربوزه پانزده صد افغانی به دست می آوریم که از این پول هفتصد افغانی آن کرایه موتر می شود و یکصد و پنجاه افغانی کمیشن کار می گیرد و به دهقانان فقط چهار ونیم الی پنجصد افغانی می ماند.
این دهقان همچنان گفت که آنان برای حاصل گرفتن از باغ ها و مزارع شان زحمات زیادی متحمل می شوند، اما درحاصل برداری به دلیل نبود سردخانه و بازار فروش، خسارات هنگفتی متقبل می شود.
مسوولان اداره زراعت آبیاری و مالداری سرپل در مورد نبود سرخانه و بازار فروش میوه ها افزود که ما چندین بار به وزرات زراعت، آبیاری و مالداری و موسسه های همکار پیشنهاد کردیم تا در زمینه همکاری کنند.
اما تا کنون به ساخت سرد خانه و بازاریابی برای حاصلات خربوزه و تربوز این زراعان کاری صورت نگرفته است.

نظر بدهید