خبرهای خارجی

ابراهیم رئیسی وارد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد

ابراهیم رئیسی، یک روحانی تندرو نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردهاست.

او یکی از ثروتمندترین نهادهای خیریه ایران را رهبری میکند.

رئیسی تصمیمش برای رقابت در انتخابات را امروز از طریق نماینده اش در یک نشست محافظه کاران در تهران اعلام کرد.

انتخابات ریاست جمهوری ایران در نوزده میبرگزار میشود.

رسانههای ایران به نقل از نماینده رئیسی نوشتهاند که او بخاطر شرکت در انتخابات از عضویت در هیئت نظارت بر انتخابات انصراف کردهاست.